PI: Go up chimney.

You enter the speakeasy.

> Next.