Vriska: Take them.

> Vriska: Go back up.
Advertisement