[A6I5] ==>

KARKAT: WHERE ARE YOUR FUCKING PANTS?
TEREZI: ZZZZZZZ

> [A6I5] ==>